Uitdagingen bestaande woningvoorraad - Wonen anno nu


Sociaal
Meer omgang en begrip creëren tussen diverse doelgroepen en culturen. Beter gebruik maken van ‘semi’ openbare buitenruimten en deze laten functioneren als sociale ontmoetingsplaatsen met meer functiemenging t.b.v. een veelzijdige bewoners\gebruikers doelgroep.

Maatschappelijk
Transitie van toekomstige integrale woon- en zorglasten en een veranderende bevolkingssamenstelling; meer eenpersoonshuishoudens; door vergrijzing een verandering in integrale woonlasten en stijgende zorgbehoefte/zorgkosten betekent een veranderende woonbehoefte.

Ruimtelijk
Openbaar gebied als kwaliteit benutten en inzetten, dat nu vaak als negatief wordt ervaren (verwaarlozing, onveiligheid) en dit gebied voorzien van voorzieningen voor de directe omgeving.

Kwaliteit 
Verduurzamen van bestaande gebouw- en gebiedsvoorraad is noodzakelijk voor waardebehoud vastgoed.

Techniek en energie 
Transformatie gebouwvoorraad noodzakelijk om in toekomstige woonbehoefte te voorzien

Verlaging zorg en ziektekosten
Aanpassingen van gebouwen en woonruimten tbv aan bed- of aan hulpmiddelen gebonden bewoners, (levensloopbestendigheid) met de mogelijkheid voor zorg op afstand (domotica.)
Aangename ruimte voor ontmoeten


Een belangrijk aspect voor het goed laten functioneren van ontmoetingsplaatsen is het betrekken van bewoners bij draagvlak en ondersteuning (sessie’s, vrijwilligerswerk) met een nuttige invulling op wijkniveau en gebouwniveau. Voor optimaal en continue gebruik moeten de ontmoetingsplaatsen onafhankelijk van weersinvloeden bruikbaar zijn, met een aangenaam klimaat ( tussen ca 8 ° en 28 °). Mogelijke invullingen voor voorzieningen/activiteiten kunnen bijvoorbeeld zijn:
 • ontmoetingsruimte
 • semi-permanente voorzieningen (apotheek, huisarts, zorgkantoor, e.d.)
 • kinderopvang
 • winkeltjes (kapper, bakker, slager, e.d.)
 • horeca
 • weekmarkt
 • sport + spel en recreatie (jeu de boules)
Individuele woningverbetering


Door het flexibel kunnen aanpassen aan de individuele woonbehoeften kunnen individuele keuzes gemaakt worden en ontstaat een gevarieerd woningaanbod voor niet grond-gebonden woningen. Te denken valt aan:  
 • ruime privé buitenruimte door terrasvergroting
 • een wintertuin
 • een uitbouw
Gezond leven in daglicht en groen


Mensen voelen zich prettiger en minder depressief bij veel dag- en zonlicht (beter dag-nacht ritme; mentale vitaliteit), ook gebruikmaking van “groen” heeft een positieve uitwerking op mensen.
Daarnaast heeft “groen” nog eigenschappen als verbetering van de luchtkwaliteit (CO2-reductie) en kan in de zomermaanden extra verkoeling geven.
Door gebruik te maken van glasoverkappingen bij ontmoetingsruimten, kan deze ruimte tevens als klimaatbuffer gebruikt worden. Belangrijk is wel dat natuurlijke ventilatie aanwezig blijft. Het “groen” kan ingevuld worden met inheemse flora (en fauna) tot aan kleine moestuinen.
Gebouwen als nieuwe energieleverancier


Er zijn veel mogelijkheden voor energie-opwekking bij gebouwen. Echter de mogelijkheden dienen goed aan te sluiten en aanvulling te geven op de bestaande gebouwstructuren (nieuwe infrastructuur modulair van buitenaf te plaatsen).
Gekozen kan worden uit collectieve systemen met individuele bronnen. Mogelijkheden kunnen zijn:
klimaatbuffer ontmoetingsruimte, wko installatie (warmte koude opslag/ Fiwihex), energieopwekking in glasoverkapte ruimte, warmte oogst in glasoverkapteruimte met jaaropslag, natuurlijke ventilatie vanuit glasoverkapte ruimte, energiekostenbesparing door bufferzone, lage temperatuur (LTV) radiatoren, natuurlijke ventilatie in de woning
Meervoudige winstmogelijkheden


Investeringen
 • glasoverkapte ruimte
 • warmte-oogstinstallatie (Fiwihex, WKO)
 • vervanging bestaande radiatoren door laagtemperatuur varianten
 • aanleg intern warmtenet
 • inrichting glasoverkapteruimte
 • domotica
Winsten
 • nieuwe functies en meer verhuurbaaroppervlak
 • waardevast vastgoed, lagere afschrijving vastgoed
 • lagere mutatiegraad, hoger rendement
 • hogere huuropbrengst bij individuele woningvergroting
 • differentiatie van woningen en bewoners
 • groter bereik geïnteresseerde bewonersgroep (levensloopbestendige woningen)
 • gezonder gebouw (lagere ziektekosten, verzuim etc)
 • lagere onderhoudskosten (gevel weersinvloedvrij)