TRANSORE


Transore is een samenwerkingsverband van bedrijven die gezamenlijk een duurzame invulling willen geven aan de toekomstige woonbehoeften. Hiervoor ontwikkelen we vernieuwende en duurzame renovatieconcepten die binnen de bestaande/ traditionele bouwkolom niet tot stand komen.

VISIE
Onze missie en visie is gebaseerd op het oplossen en invulling geven aan maatschappelijke toekomstige behoeften, waarbij “bouwen met groen en glas” en de vergrijzende populatie een belangrijke insteek is. Bij de invulling staat “de mens” centraal en is dus tevens rekening gehouden met sociale en psychologische behoeften, maar ook met mogelijkheden voor individuele behoeften.

INVULLING
De gebouwen en renovatieconcepten van Transore geven invulling aan de toekomstige woonvraag en houden rekening met relevante maatschappelijke thema’s zoals: verbetering van de sociale cohesie, gezonde en levensloopbestendige woningen, duurzaam omgaan met energie, vergrijzing en groen. Dit is mogelijk door te werken met nieuwe lange termijn verdienmodellen gericht op de gehele gebouwlevenscyclus en overige maatschappelijke kostenbesparingen zoals ziektekosten, zorg, onderhoud, energie, etc.

VOOR WIE
De door Transore ontwikkelde concepten zijn interessant voor woningcorporaties, institutionele beleggers, projectontwikkelaars en zorgverzekeraars. Maar natuurlijk vooral voor de toekomstige bewoners binnen onze samenleving.

FOCUS BIJ RENOVATIECONCEPTEN
Transore wil een bijdrage leveren in duurzaamheid, gezondheid, zorg, welzijn, stimulatie van sociale en culturele samenwerking. Daarbij zijn waardebehoud, dan wel waardestijging door levensloopbestendig vastgoed en onderhoudsreductie een logische resultante.

WAT BIEDT TRANSORE
Ontwerpen, inspiratie, bedenken en begeleiden van beheer en exploitatie van vernieuwende renovatie concepten/projecten die inspelen op de maatschappelijke en toekomstige bewoners behoefte.

STAPPEN IN ONS PLAN VAN AANPAK
Quick scan, intake, interne draagvlak creatie, initiatief/haalbaarheid fase, ontwerp & prijsvorming fase, uitvoering, exploitatie/beheer.